Spørsmål og svar

Her har vi samlet en del vanlige spørsmål og svar knyttet til prosjektet

Hvem står bak Trondheim Stasjonssenter?

Trondheim Stasjonssenter AS ble stiftet 13.6.2013. Eiere er Trøndelag fylkeskommune, med 40 %, Bane NOR Eiendom med 40 % og Trondheim kommune med 20 %.

Hvem er byggherre?

Bane NOR Eiendom v/Trondheim Stasjonssenter Gryta AS

Hvem er entreprenøren?

Trym Anlegg AS

Hva er Gryta P-kjeller?

Gryta P-kjeller er første byggetrinn i et grønt byutviklingsprosjekt som skal bli til en ny og levende bydel. Gryta P-kjeller blir et moderne parkeringsanlegg med stor kapasitet for fremtidig behov og løsninger for elbil-lading. Takhøyden er på 2,4 meter.

Hva koster prosjektet?

Prosjektet har en samlet kostnadsramme på ca. 190 millioner kroner. Dette inkluderer også forarbeid og avklaringer rundt de kommende byggetrinnene.

Når skal det stå ferdig?

Panlagt byggestart: februar 2021
Planlagt byggeslutt: høsten 2022

Hvor skal det bygges?

Gryta P-kjeller bygges under bakken langs kanalen, fra krysset ved Politihuset og Scandic Nidelven til rundkjøringen ved Jernbanebrua.

Veien (Gryta) vil bli stengt for biltrafikk, men åpen for gående, syklister, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy.

Jernbanebrua vil fortsatt være åpen for biltrafikk til Vestre Kanalkai.


Hvor mange p -plasser forsvinner, og hvor mange blir tilført med den nye kjelleren?

I forbindelse med gjennomføring av vedtatt reguleringsplan på Trondheim S, skal dagens parkeringsdekke over bussterminalen rives. Denne har i dag ca. 135 parkeringsplasser. I tillegg forsvinner et 20-talls parkeringsplasser på gateplan i Gryta. Gryta P-kjeller er på ca. 5 500 kvm., med kapasitet til ca. 200 biler.

Hvem skal drifte parkeringen?

Apcoa Parking Norway AS

Hvor mange ladeplasser for elbil?

Det vil bli satt av 12 plasser til el-billading, og forberedes kapasitetsmessig for vesentlig flere.

Blir det omkjøring i byggeperioden?

Veien (Gryta) vil bli stengt for biltrafikk, men åpen for gående, syklister, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. Det vil bli skiltet omgjøring via Fjordgata.

Jernbanebrua vil fortsatt være åpen for biltrafikk til Vestre Kanalkai.


Hvordan varsler dere om omkjøringer, stenginger etc.?

Vi holder deg oppdatert på hva som skjer mens vi bygger, så du får en forutsigbar hverdag. Dette gjør vi blant annet gjennom infomøter, vår varslingstjeneste via SMS, nettsiden, media, skilting og informasjon på anleggsområdet.

Hvilke følger vil byggingen få for gående og syklister?

Gryta er tilgjengelig for gående og syklende i byggeperioden. Skilt vil vise ny trase. (Denne kan komme til å endre seg i takt med at prosjektet endrer seg.)

Hvor stopper bussene i byggeperioden?

Det er en forutsetning for gjennomføring av byggeprosjektet at dagens kollektivtransport gjennom Trondheim S opprettholdes. Vi etablerer derfor en omkjøringstrase litt nærmere jernbanen for busser og utrykningskjøretøy. Midlertidige holdeplasser for by- og regionbusser etableres langs denne traseen. Dagens bussterminal skal etterhvert rives, så region- og langdistansebusser vil kun få korte opphold.

Vi oppfordrer reisende til å kontakte de aktuelle transportselskapene for oppdatert informasjon .

Hva med støv og støy?

Anleggsarbeidet vil føre med seg perioder med støy, redusert framkommelighet og endrede kjøremønstre. Vi følger Trondheim Kommune sitt regelverk, som igjen er forankret i nasjonale retningslinjer og lovverk.

Hvilke rettigheter har naboer dersom det blir mye støy og støv?

Boligeiere sine rettigheter i forbindelse med støy er beskrevet i lovverket og gjelder fra reguleringsplanen er vedtatt. Du kan lese mer om dine rettigheter på Trondheim kommunes side om temaet.

Vil det bli arbeid også i helgene?

Prosjektet planlegges gjennomført innenfor normal arbeidstid på ordinære ukedager. Det kan oppstå uforutsette hendelser som gjør at vi likevel må sette i gang med arbeid. Varslinger om dette vil bli gitt via vår SMS-tjeneste og Nyhetsbrev. Vi oppfordre derfor alle til å melde seg på disse tjenestene.

Hvordan påvirker prosjektet båtplassene i kanalen ved Gryta?

Planen er at småbåthavnen skal være operativ og tilgjengelig i hele byggefasen.

Tilkomsten fra Brattørbrua er ikke planlagt stengt. Det planlegges imidlertid en endring av flytebryggen lengst vest ved Jernbanebrua. Både dette og eventuelle andre tiltak som berører småbåthavnen, planlegger og avtaler entreprenøren i samarbeid med Båtforeningen.

Når prosjektet er ferdigstilt vil antall båtplasser langs Gryta være på det samme antallet som i dag.

Kan jeg fortsatt parkere på lokket av Gryta/bussterminalen i byggeperioden?

Det offentlige parkeringsanlegget på lokket over bussterminalen vil ikke bli berørt og skal bestå gjennom hele byggeperioden av Gryta P-kjeller. Adkomst til denne vil være mulig via Dyre Halses gate fra Innherredsveien. Rivingen av dagens parkeringsdekke er planlagt med oppstart i 2022/2023.